Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XX: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2004 (opis) (cena: 26 zł)

Tradycyjnie, co roku, w ramach serii wydawniczej Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego, wydawane są materiały poświęcone omówieniu działalności i problemów wynikających z orzecznictwa Trybunału w minionym roku. Niniejszy tom został wydany z okazji dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które odbyło się 29 marca 2004 roku. 

W związku ze Zgromadzeniem Ogólnym w Biurze Trybunału Konstytucyjnego zostały przygotowane dwa opracowania, zamieszczone w niniejszym tomie: 
1) O tak zwanych wyrokach interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego. Problematyka ta jest często i żywo dyskutowana w środowisku prawniczym. 
2) Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Trzecie, uzupełnione wydanie zbioru tez orzecznictwa Trybunału w sprawach dotyczących zasad legislacji i tworzenia prawa.