Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XLVII: Krzysztof Wojtyczek, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2013

(cena 27,50 zł)

ze wstępu do książki:

Sąd konstytucyjny jest sercem demokracji konstytucyjnej, organem nadającym Konstytucji charakter żywego instrumentu prawnego, zapewniającego ochronę podstawowych wartości, na których zasadza się demokratyczne państwo prawne.

(.) Zasadniczym celem pracy i osią rozważań jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o zakres rzeczywistej władzy polskiego sądu konstytucyjnego i jej legitymizację. Badania nad sądownictwem konstytucyjnym mają charakter wielopłaszczyznowy i obejmują zagadnienia z zakresu teorii prawa i teorii prawa konstytucyjnego, dogmatyki prawa oraz politologii, a w szczególności nauki o funkcjonowaniu ustrojów państwowych. Ten wielopłaszczyznowy charakter przedmiotu rozważań znalazł odzwierciedlenie w strukturze pracy.

(.) Ostatnie dekady charakteryzują się coraz szybszą przemianą narodowych systemów prawnych w kontekście globalizacji i integracji europejskiej (.). Zmiany te rzutują na kompetencje i rolę sądów konstytucyjnych. Z tego względu niezbędne jest nowe spojrzenie na kontrolę norm w zmieniającym się otoczeniu prawnym. Wśród wielu kwestii badawczych, jakie pojawiają w nowych warunkach, należy wymienić w szczególności pytanie o miejsce krajowego sądownictwa konstytucyjnego w wielopoziomowej strukturze ustrojowej, jaka ukształtowała się w ostatnim okresie w Europie.