Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy; ustalanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. K 17/12

O zbadanie zgodności art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim dodaje do ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6k i art. 6l - z art. 168 w związku z art. 84 i art. 217 oraz art. 2 Konstytucji RP;

O zbadanie zgodności:

1. art. 6d ust. 1 i 6e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z art. 2 Konstytucji RP (zasada demokratycznego państwa prawnego), art. 9 Konstytucji RP (zasada przychylność polskiego systemu prawnego wobec prawa międzynarodowego), art. 16 ust. 2 Konstytucji RP (zasada samodzielności samorządu), art. 165 RP Konstytucji (zasada sądowej ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego), art. 166 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (zasada samodzielnego podejmowania i na własną odpowiedzialność prowadzenia przez samorząd terytorialny działań);

2. art. 6h ustawy z art. 2 Konstytucja RP (zasada ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa) i art. 217 Konstytucji RP (zasada władztwa podatkowego);

3. art. 6k i art. 61 ustawy z art. 168 Konstytucji RP (zasada ograniczonego władztwa podatkowego samorządu terytorialnego) w związku z jej art. 84 (zasada sprawiedliwości podatkowej) i art. 217 Konstytucji RP (zasada władztwa podatkowego) oraz art. 2 Konstytucji RP (zasada ochrony zaufania jednostki do państwa i do prawa w sferze danin publicznych);

4. art. 6m ustawy z art. 2 Konstytucji RP (zasada dostatecznej określoności i jasności przepisów prawa) i z art. 84 Konstytucji RP (zasad sprawiedliwości podatkowej);

O zbadanie zgodności:

- przepisów art. 6j ust. 2a oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 wraz z ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu nadanym nowelizacyjną ustawą z dnia 25 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przepisami art. 2, art. 84 i art. 168 w zw. z art. 217 Konstytucji RP;

- przepisów art. 6j ust. 2a oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 wraz z ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu nadanym nowelizacyjną ustawą z dnia 25 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przepisami art. 2 i art. 20 Konstytucji RP;