Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Upoważnienie ministra właściwego do spraw transportu do określenia w drodze rozporządzenia sposobu, trybu oraz warunków technicznych gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych. K 2/13

O zbadanie zgodności art. 129g ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym z art. 51 ust. 5 i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP;