Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Definicja ustawowa "korupcji"; zasady zbierania danych osobowych i prowadzenia działalności kontrolnej przez Centralne Biuro Antykorupcyjnej K 54/07

Grupa posłów na Sejm RP wnosi o:

- zbadanie zgodności całości ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z art. 2, art. 7, art. 10, art. 20, art. 22, art. 30, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 47, art. 50, art. 51 oraz art. 202 ust. 1 Konstytucji RP; z art. 7 ust. 1, art. 8, art. 18 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; art. 20 Prawnokarnej Konwencji o korupcji porządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 roku, ratyfikowanej przez RP w dniu 5 listopada 2002 roku; Preambułą, art. 5, art. 6 i art. 7 Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych;

oraz:

1) art. 1 ust. 3 oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, c i d ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z art. 2, art. 20, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 7 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;

2) art. 2 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z art. 2, art. 10, art. 202 ust. 1 Konstytucji RP;

3) art. 5 ust. 2 i u st. 3, art. 6 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z art. 2, art. 10 Konstytucji RP oraz art. 20 Prawnokarnej konwencji o korupcji sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 roku, ratyfikowanej przez RP w dniu 5 listopada 2002 roku;

4) art. 22 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z art. 47, art. 51 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 30 Konstytucji RP oraz art. 8 i art. 18 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jak również Preambułą, art. 5, art. 6 i art. 7 Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych;

5) art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP; art. 31 ust. 3 w związku z art. 32 oraz art. 33 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z art. 20 i art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

6) art. 40 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z art. 2, art. 47 i art. 50 Konstytucji RP oraz art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;

7) art. 43 ust. 2 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, w brzmieniu nadanym art. 178 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z art. 2 oraz art. 47 i art. 51 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z Preambułą i art. 6 Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych;

Grupa posłów na Sejm RP wnosi o zbadanie zgodności § 3 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu informacji przez organy, służby i instytucje państwowe z:

1) art. 22 ust. 9 w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,

2) art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 47 i art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 51 ust. 5 Konstytucji RP,

3) art. 8 w związku z art. 18 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;

4) Preambułą, art. 5 pkt. b i c, art. 6 i art. 7 Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych;