Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie upadłościowe - zwolnienie z opłaty sądowej. P 11/10

Czy przepis art.32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie wobec dłużników przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych - jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 32 Konstytucji RP, a także art. 45 ust. 1 Konstytucji RP i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP z uwagi na odmowę dostępu do sądu dłużnikowi, który ze względu na swój stan majątkowy nie jest w stanie uiścić opłaty sądowej;