Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie upadłościowe - zwolnienie z opłaty sądowej. P 11/10

15 maja 2012 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy dotyczący postępowania upadłościowego (zwolnienie z opłaty sądowej).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art.32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie wobec dłużników przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych - z art. 2, art. 32, art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 konstytucji z uwagi na odmowę dostępu do sądu dłużnikowi, który ze względu na swój stan majątkowy nie jest w stanie uiścić opłaty sądowej.

W ocenie sądu pytającego gwarancją rzeczywistego prawa do sądu jest możliwość uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych. Pomoc państwa stronie, która nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych, jest istotna z uwagi na zapewnienie realizacji prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez sąd. Dostęp do sądu musi być zagwarantowany z uwzględnieniem konstytucyjnej zasady równości wobec prawa, która zakazuje dyskryminowania z jakiejkolwiek przyczyny, w tym z przyczyny majątkowej. W opinii sądu pytającego kwestionowana regulacja jest niezgodna z powyższymi zasadami i prowadzi do dyskryminacji określonego rodzaju podmiotów, w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, sprawozdawcą będzie sędzia TK Adam Jamróz.