Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Referendum lokalne; nadzwyczajny tryb postępowania o ochronę dóbr osobistych w kampanii referendalnej SK 16/14

Skarga konstytucyjna w sprawie zgodności:
1) art. 35 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym, który  poprzez wprowadzenie nadzwyczajnego trybu postępowania w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych w kampanii referendalnej w nadmierny sposób narusza prawo do sprawiedliwego procesu sądowego, z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
2) art. 35 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, który poprzez zakreślenie zbyt krótkiego terminu na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd I instancji ogranicza możliwość rzetelnego i wszechstronnego jej rozpoznania przez sąd, a jednocześnie pozbawia uczestnika możliwości przygotowania się do postępowania i przedstawienia w nim swego stanowiska, znalezienia pełnomocnika, przygotowania się pełnomocnika do posiedzenia, w nadmierny sposób naruszając prawo do sprawiedliwego procesu sądowego, z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
3) art. 35 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy o referendum lokalnym, w zakresie w jakim reguluje wprowadzenie nadzwyczajnego trybu postępowania w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych w kampanii referendalnej, gdzie obowiązują nazbyt krótkie, terminy na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd I i II instancji, a postępowanie wszczynane jest natychmiast na wniosek jednej ze stron, co zmusza uczestnika do niezwłocznego dostosowania się do harmonogramu postępowania dla podjęcia obrony swoich racji przed żądaniami wnioskodawcy, w nadmierny sposób naruszając wolność osobistą skarżącej, z art. 31 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
4) art. 35 ust. 3 ustawy o referendum lokalnym, który poprzez pozbawienie uczestnika prawa do wniesienia skargi kasacyjnej od orzeczenia sądu II instancji, mimo że w przypadku rozstrzygania zbliżonych zakresowo roszczeń o ochronę dóbr osobistych w trybie procesowym uprawnienie takie przysługiwałoby stronie, co bezzasadnie różnicuje sytuację prawną stron w zależności od trybu rozpoznawania sprawy, narusza nadmiernie zasadę równości wobec prawa z art. 45 ust. 1 w związku z art. 176 ust. 1 oraz w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;
5) art. 35 ust. 3 ustawy o referendum lokalnym, który poprzez zakreślenie nazbyt krótkiego terminu na wniesienie zażalenia i rozstrzygnięcie sprawy przez sąd II instancji, co uniemożliwia uczestnikowi sporządzenie i wniesienie odpowiednio przygotowanego środka zaskarżenia od postanowienia sądu I instancji, a sądowi rzetelne rozpoznanie sprawy, narusza nadmiernie prawo do wniesienia odwołania, a tym samym prawo do sprawiedliwego procesu, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78 Konstytucji RP, w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
6) art. 35 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy o referendum lokalnym, który poprzez wprowadzenie nadzwyczajnego trybu postępowania o ochronę dóbr osobistych w kampanii referendalnej, co prowadzi do faktycznego ograniczenia prawa do swobody wypowiedzi, nadmiernie narusza prawo do swobody wypowiedzi, zwłaszcza w zakresie krytyki władzy w kampanii referendalnej, z art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.