Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość kosztów egzekucji komorniczej. SK 34/09

O zbadanie konstytucyjności art. 49 ust. 1 zdanie drugie oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 24 września 2004 roku o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego o treści "Opłatę ustala się w wysokości odpowiedniej do poniesionych przez komornika wydatków, nakładu jego pracy oraz wartości wyegzekwowanej części świadczenia zgłoszonego do egzekucji.", "W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zmniejszyć wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1." z art. 32 ust. 1 w zw. z art. 2 Konstytucji RP statuującym zasadę równego traktowania przez władzę publiczną i równości wobec prawa, z art. 2 Konstytucji RP i wywodzoną z niego zasadą sprawiedliwości społecznej oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji RP i udzielaną w nim ochroną praw majątkowych, z art. 2 Konstytucji RP i określoną w tym przepisie zasadą demokratycznego państwa prawnego, w szczególności w zakresie w jakim ustawodawca upoważnia organ stosujący prawo do arbitralnego obniżania opłaty egzekucyjnej bądź jej całkowitą redukcję;