Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość kosztów egzekucji komorniczej. SK 34/09

20 listopada 2012 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Artura Z. dotyczącą wysokości kosztów egzekucji komorniczej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 49 ust. 1 zdanie drugie oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 24 września 2004 roku o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 32 ust. 1 w zw. z art. 2 konstytucji, z art. 2 oraz art. 64 ust. 2 konstytucji.

Skarżący komornik przeprowadził postępowanie egzekucyjne i postanowieniem w przedmiocie ustalenia kosztów egzekucyjnych określił ich wysokość. Następnie sąd rejonowy zmienił postanowienie komornika sądowego w ten sposób, że zmniejszył znacząco wysokość tych kosztów. Zażalenie komornika zostało oddalone przez sąd okręgowy.

W ocenie skarżącego konstrukcja kwestionowanych przepisów pozostawia sądom do swobodnego uznania obniżanie wynagrodzenia komornika, co przekłada się w niekorzystny sposób na jego sytuację finansową i uszczupla prawa majątkowe. Kwestionowane przepisy naruszają także zasadę demokratycznego państwa prawnego, gdyż brak kryteriów w sposobie obniżania opłaty egzekucyjnej powoduje, że sąd wciela się w rolę ustawodawcy.

W opinii skarżącego wszystkie podmioty  charakteryzujące się daną cechą istotną powinny być traktowane według jednakowej miary, bez dyskryminowania któregokolwiek z nich. Kwestionowane przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji naruszają zasadę równego traktowania przez władzę publiczną, gdyż uprzywilejowują jedną określoną grupę dłużników.

Rozprawie będzie przewodniczył wiceprezes TK Stanisław Biernat, sprawozdawcą będzie prezes TK Andrzej Rzepliński.