Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot kosztów procesowych; wynagrodzenie pełnomocnika - zwrot podatku VAT SK 67/13

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
1) art. 98 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w którym do podlegających zwróceniu od strony przegrywającej kosztów celowego dochodzenia praw i celowej obrony, przepis ten nie zalicza świadczeń publicznoprawnych, a w szczególności kwoty podatku VAT doliczonej do, ustalonego według norm przepisanych, wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru strony ponoszącej ciężar tego podatku - z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP stanowiącym normę zapewniającą prawo dostępu do sądu i takiego ukształtowania procedury sądowej by spełniała wymogi sprawiedliwego rozpoznania sprawy, a więc takiego które zapewnia stronie wygrywającej otrzymanie od strony przegrywającej zwrotu sum rozsądnie lub koniecznie wydatkowanych na koszty postępowania i honoraria adwokackie,
2) § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zakresie, w którym przepis ten wyklucza możliwość zasądzenia na rzecz strony ponoszącej ciężar VAT od strony przeciwnej  i przegrywającej zwrotu wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru powiększonego o podatek VAT - z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP stanowiącym normę zapewniającą prawo dostępu do sądu i takiego ukształtowania procedury sądowej by spełnia! wymogi sprawiedliwego rozpoznania sprawy, a więc takiego które zapewnia stronie wygrywającej otrzymanie od strony przegrywającej zwrotu sum rozsądnie lub koniecznie wydatkowanych na koszty postępowania i honoraria adwokackie.