Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rozszerzenie zakresu oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy publicznych o informacje dotyczące sytuacji majątkowej osób najbliższych składającym oświadczenia Kp 2/19

Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw.

Ustawie tej zarzuca się niezgodność:

1) a)    art. 1 pkt 1 zmieniającego art. 35 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799),

b)    art. 1 pkt 2 zmieniającego załącznik do ustawy powołanej w punkcie 1 lit. a (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2019 r.)

w zakresie, w jakim przepisy te dotyczą dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci przysposobionych posła albo senatora,

2) a)    art. 2 pkt 3 lit. b, e, h oraz i dodającego wart. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 oraz z 2019 r. poz. 371 i 492) ust. la, 3c, 3d, 6a,

6b oraz 8a-8c i art. 2 pkt 3 lit. c, d, f oraz j zmieniającego w art. 10 tej ustawy ust. 3, 3a, 4,5 oraz 9,

b)     art. 2 pkt 4 zmieniającego art. 13 ustawy powołanej w punkcie 2 lit. a,

c)     art. 2 pkt 5 zmieniającego art. 14 ustawy powołanej w punkcie 2 lit. a,

d)    art. 2 pkt 6 dodającego załącznik do ustawy powołanej w punkcie 2 lit. a (załącznik nr 2 do ustawy z dnia 11 września 2019 r.)

w zakresie, w jakim przepisy te dotyczą dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci przysposobionych osoby obowiązanej do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym,

3) a)    art. 3 pkt 1 zmieniającego art. 3a ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1925, z 2006 r. poz. 708 oraz z 2009 r. poz. 918),

b)    art. 3 pkt 2 zmieniającego załącznik do ustawy powołanej w punkcie 3 lit. a (załącznik nr 3 do ustawy z dnia 11 września 2019 r.)

w zakresie dotyczącym dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci przysposobionych posła do

Parlamentu Europejskiego wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) art. 4 dodającego w art. 2 w ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091) pkt 5a

a)    w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci przysposobionych osoby obowiązanej do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym na podstawie art. 10 ust. la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, oraz

b)    w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci przysposobionych Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,

5) a)    art. 5 pkt 1 lit. a, e oraz g dodającego w art. 14 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1422) ust. 2a, 6a, 6b, 7a oraz 7b i art. 5 pkt 1 lit. b-d zmieniającego w art. 14 tej ustawy ust. 3-6,

b)    art. 5 pkt 2 dodającego ust. 3 wart. 15 ustawy powołanej w punkcie 5 lit. a,

c)    art. 5 pkt 3 zmieniającego ust. 1 wart. 38 ustawy powołanej w punkcie 5 lit. a,

d)    art. 5 pkt 4 dodającego załącznik nr 4 do ustawy powołanej w punkcie 5 lit. a (załącznik nr 4 do ustawy z dnia 11 września 2019 r.)

w zakresie, w jakim przepisy te dotyczą dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci przysposobionych Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,

6) art. 8 w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci przysposobionych osób pełniących funkcje publiczne wymienionych w punkcie 1-5

z art. 47 i art. 51 ust. 2 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3 oraz art. 18 Konstytucji, oraz

z art. 32 ust. 1 w związku z art. 47, art. 51 ust. 2 oraz art. 18 Konstytucji.