Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przymusowe leczenie lub rehabilitacja skazanego, u którego stwierdzono uzależnienie od alkoholu SK 9/18

Sprawa połączona ze sprawą SK 15/20 i rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 9/18.

Skarga Konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 117 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy z: 

- art. 47 Konstytucji RP oraz art. 41 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w związku z art. 2 Konstytucji RP w zakresie w jakim dopuszcza przymusowe leczenie lub rehabilitację skazanego, u którego stwierdzono uzależnienie od alkoholu, pomimo braku jego zgody; nie wskazuje zakresu oddziaływań leczniczych lub rehabilitacyjnych, które mogą być stosowane bez zgody skazanego oraz w zakresie w jakim obliguje sąd do zastosowania leczenia lub rehabilitacji pomimo braku zgody skazanego oraz;

- art. 78 Konstytucji RP w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 2 Konstytucji RP w zakresie w jakim nie przewiduje możliwości poddania postanowienia o przymusowym leczeniu lub rehabilitacji skazanego kontroli instancyjnej.