Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przepisy regulujące przeprowadzanie kontroli osobistej cudzoziemców przebywających w strzeżonych ośrodkach lub aresztach w celu wydalenia. U 7/12

O zbadanie zgodności § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu organizacyjno-porządkowego pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu wydalenia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki i areszty oraz regulamin organizacyjno-porządkowy pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu wydalenia z art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach, art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej, art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP i art. 92 ust. 1 zdanie 1 Konstytucji RP;