Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przepisy regulujące przeprowadzanie kontroli osobistej cudzoziemców przebywających w strzeżonych ośrodkach lub aresztach w celu wydalenia. U 7/12

29 października 2013 r. o godz. 14.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący przepisów regulujących przeprowadzanie kontroli osobistej cudzoziemców przebywających w strzeżonych ośrodkach lub aresztach w celu wydalenia.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu organizacyjno-porządkowego pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu wydalenia (dalej: Regulamin), stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki i areszty oraz regulaminu organizacyjno-porządkowy pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu wydalenia z art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach, art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej, art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust., art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 92 ust. 1 zdanie 1 konstytucji.

Zdaniem wnioskodawcy, kwestionowane przepisy Regulaminu wykraczają poza zakres upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 123 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, normując poddanie cudzoziemca kontroli osobistej, mimo że ustawa nie zawiera żadnych regulacji w tym zakresie co jest sprzeczne z art. 92 ust. 1 zdanie 1 konstytucji. Ponadto samo upoważnienie nie uprawnia ministra do przyjmowania jakichkolwiek unormowań dotyczących kontroli osobistej.

Wnioskodawca wskazuje również, że kwestionowane regulacje są niezgodne z art. 11 ust 1 pkt 2 ustawy o Straży Granicznej. Służba ta została bowiem wyposażona przez ustawę w prawo dokonywania kontroli osobistej w celu wykluczenia możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń, a nie w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa i porządku, jak stanowi rozporządzenie.

Ponadto § 11 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu naruszają art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji, gdyż ograniczenie wolności osobistej oraz prywatności może następować wyłącznie w akcie rangi ustawy, a nie w rozporządzeniu.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka, sprawozdawcą będzie prezes TK Andrzej Rzepliński.