Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odkup nieruchomości rolnych; wysokość odszkodowania. SK 27/08

O zbadanie zgodności przepisu art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z art. 21 ust. 1 i 2 i art. 64 ust. 3 Konstytucji RP, a także z art. 1 Protokołu Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w zakresie w jakim stosowanie ustawowego prawa odkupu nieruchomości rolnych z późniejszym ich przekazaniem w trwały zarząd pod realizację inwestycji prowadzonych w imieniu Skarbu Państwa, powoduje pozbawienie jednostki prawa własności nieruchomości bez gwarancji należytego i słusznego odszkodowania;