Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

I. Łączna liczba spraw będących przedmiotem merytorycznego rozpoznania*

 

- stan na 31 grudnia 2017 r.

 

- w repertorium K

62

- w repertorium Kpt

1

- w repertorium P

36

- w repertorium SK

68

- w repertorium U

5

Razem

172 sprawy

(niektóre sprawy połączono do wspólnego rozpoznania)

 

* typy sygnatur:

- rep. K: wnioski o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie;

- rep. Kp: wnioski Prezydenta RP o stwierdzenie zgodności z Konstytucją ustaw przed ich podpisaniem albo umów międzynarodowych przed ich ratyfikacją;

- rep. Kpt: wnioski o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego;

- rep. P: pytania prawne w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą;

- rep. SK: skargi konstytucyjne;

- rep. U: wnioski o stwierdzenie zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawami;

 

II. Wpływ nowych spraw do Trybunału Konstytucyjnego

 

- od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.:

 

• wpłynęły do wstępnej kontroli:

243 sprawy

             - w tym skargi konstytucyjne

234

             - w tym wnioski

9

 

• wpłynęło do rozpoznania merytorycznego:

(sprawy przyjęte do rozpoznania po wstępnej kontroli lub niepodlegające wstępnej kontroli)

77 spraw

             - w tym wnioski (do rep. K)

18

 

             - w tym wnioski w trybie kontroli prewencyjnej (do rep. Kp)

1

 

             - w tym wnioski o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (do rep. Kpt)

1

 

             - w tym pytania prawne (do rep. P)

21

 

             - w tym skargi konstytucyjne (do rep. SK)

32

 

             - w tym wnioski (do rep. U)

4

 

 

III. Sprawy rozpoznane przez Trybunał

 

- od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

 

Kontrola wstępna

1. w sprawach skarg konstytucyjnych Trybunał wydał postanowień i zarządzeń:

417

             - w tym postanowień o odmowie nadania biegu (w tym w części)

180

             - w tym postanowień na zażalenie na odmowę (w tym w części)

101

             - w tym innych postanowień

43

             - w tym zarządzeń o konieczności uzupełnienia braków formalnych

93

Do rozpoznania merytorycznego przekazano 32 skargi konstytucyjne

 

2. w sprawach wniosków Trybunał wydał postanowień i zarządzeń:

10

             - w tym postanowień o odmowie nadania biegu (w tym w części)

3

             - w tym postanowień na zażalenia na odmowę (w tym w części)

3

             - w tym zarządzeń o konieczności uzupełnienia braków formalnych

4

Do rozpoznania merytorycznego przekazano 1 wniosek

 

Kontrola merytoryczna

3. Trybunał wydał:

89 orzeczeń

rozpoznając

100 spraw

(niektóre sprawy połączono do wspólnego rozpoznania)

             - w tym wyroków

36

37

             - w tym postanowień o umorzeniu postępowania

53*

63

 

* w tym jedno postanowienie o częściowym umorzeniu postępowania przed wydaniem ostatecznego orzeczenia

 

Initiates file downloadStatystyka za rok 2017

Initiates file downloadStatystyka za rok 2016

 

Statystyki z lat wcześniejszych można odczytać m.in. w tych miejscach:

Internetowy Portal Orzeczeń (IPO)

Informacje o problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK

Sprawy w Trybunale