Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Proces legislacyjny, postępowanie sądowe - zasada sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy K 39/05

O stwierdzenie niezgodności art. 148 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny w brzmieniu nadanym temu przepisowi ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2, art. 10 w związku z art. 175 ust. 1 oraz z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;