Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ubezwłasnowolnienie obywatela RP, w oparciu o dowody przeprowadzone przez Sąd Wezwany innego państwa członkowskiego. P 34/09

Czy art. 547 § 2 kpc w zakresie, w jakim wyłącza on nawet w sytuacjach wyjątkowych możliwość wysłuchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie przez sąd wezwany z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;