Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wliczenie do średniej ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych ocen z religii lub etyki U 10/07

O zbadanie zgodności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z art. 25 ust.2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 53 ust. 3 w związku z art. 48 ust. 1 Konstytucji RP, ponadto z art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 1, art. 20 ust. 2, art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;