Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wymóg uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w ciągu dwóch lat od dnia otwarcia spadku, przez cudzoziemców, którzy nabyli wchodzącą w skład spadku nieruchomość na podstawie testamentu SK 8/23

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) w zakresie w jakim:
a)    „różnicuje sytuację cudzoziemców — spadkobierców testamentowych od cudzoziemców — spadkobierców ustawowych, wprowadzając tylko dla pierwszych z wymienionych wymóg uzyskania zezwolenia ministra właściwego dla spraw wewnętrznych dla skutecznego nabycia w drodze dziedziczenia wchodzącej w skład spadku nieruchomości”,
b)    „termin na złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie, wchodzącej w skład spadku, nieruchomości biegnie od chwili otwarcia spadku, a nie od chwili dowiedzenia się o zaistnieniu przesłanek powodujących konieczność uzyskania przez spadkobierców testamentowych tego zezwolenia”,
z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.