Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Grupowe wizyty i udział w rozprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym

 

Rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym

Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w salach rozpraw publiczność proszona jest o zgłaszanie udziału w rozprawie za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Prosimy o przesłanie formularza najpóźniej trzy dni robocze przed planowanym terminem rozprawy i punktualne przybywanie do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, najpóźniej 30 minut przed planowanym rozpoczęciem rozprawy lub spotkania.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc siedzących w salach rozpraw, przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy o telefoniczne potwierdzenie możliwości przyjęcia grupy liczącej ponad 15 osób.

 

Wizyty studyjne w Trybunale Konstytucyjnym

Zgłoszenie grupy studyjnej powinno nastąpić najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem wraz z dokładnym sprecyzowaniem zainteresowań i oczekiwań grupy w punkcie 6 formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy można wysłać faksem na numer (+48) (22) 629 39 77 lub na adres e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

 

 

Zasady wizyt studyjnych w Trybunale Konstytucyjnym

1.       Wizyty studyjne w Trybunale Konstytucyjnym są  bezpłatne.

2.       Osoby zwiedzające Trybunał Konstytucyjny muszą mieć przy sobie dokument potwierdzający  ich tożsamość.

3.       W dniu wizyty opiekun grupy zgłasza  nie później niż 15 minut przed zarezerwowaną godziną do Straży imienną listę uczestników wycieczki.

4.       Osoby wchodzące do budynku poddają się kontroli pirotechnicznej przy użyciu specjalistycznych urządzeń technicznych dokonanej przez Straż Trybunału. Kontrola obejmuje także bagaż osób wchodzących do budynku.

5.       Bagaż podręczny, okrycia wierzchnie oraz przedmioty, które mogą być użyte w sposób zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi, pozostawia się w szatni.

6.       Zakazane jest ponadto wnoszenie przedmiotów, które mogą być wykorzystane do zakłócenia porządku lub naruszenia powagi Trybunału Konstytucyjnego.

7.       Na wizytę studyjną należy ubrać się odpowiednio do powagi miejsca.

8.       Strażnik nie zezwoli na wejście do budynków osobie:

- odmawiającej poddania się kontroli, o której mowa w pkt 4,

- która swoim zachowaniem narusza powagę Trybunału Konstytucyjnego.

9.       Zwiedzanie Trybunału Konstytucyjnego odbywa się wyłącznie pod opieką pracownika Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego.

10.    Podczas wizyty studyjnej nie wolno filmować ani nagrywać dźwięku.

11.    Można natomiast wykonywać zdjęcia pamiątkowe jedynie za zgodą pracownika Kancelarii TK, który opiekuje się wizytą studyjną. Nie wolno siadać na sędziowskich fotelach w salach rozpraw.

12.   W przypadku rezygnacji z wybranego terminu, instytucja/osoba zgłaszająca zobowiązana jest do poinformowania o odwołaniu rezerwacji telefonicznie pod numerem 22 629 39 77 lub na adres mailowy prezydialny@trybunal.gov.pl najpóźniej jeden dzień przed planowanym terminem wizyty.

13.    Zarezerwowany termin wizyty w Trybunale  może zostać odwołany lub przesunięty w każdym czasie przez Kancelarię Trybunału, w razie wystąpienia kolizji z pracami Trybunału Konstytucyjnego w szczególności: z rozprawami w Trybunale Konstytucyjnym.