Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

INFORMACJA O WARUNKACH WNOSZENIA SKARGI KONSTYTUCYJNEJDO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

1. Prawo do wystąpienia ze skargą konstytucyjną, zgodnie z art. 79 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., przysługuje każdemu, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone. Zasady wnoszenia skargi konstytucyjnej określa ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2393).

2. Skargę konstytucyjną w imieniu skarżącego może sporządzić i wnieść wyłącznie wykwalifikowany pełnomocnik procesowy (adwokat albo radca prawny). Natomiast we własnej sprawie skargę konstytucyjną może sporządzić i wnieść sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz oraz profesor albo doktor habilitowany nauk prawnych.

3. W razie braku możliwości poniesienia kosztów pomocy prawnej, skarżący może złożyć do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania, wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

4. Skargę konstytucyjną wnosi się po wyczerpaniu przez skarżącego drogi prawnej (skorzystaniu ze zwykłych środków zaskarżenia), w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia.

Złożenie wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu wstrzymuje bieg terminu wniesienia skargi konstytucyjnej. Wznowienie biegu tego terminu następuje pierwszego dnia po dniu, w którym nastąpiło:
1) doręczenie adwokatowi albo radcy prawnemu rozstrzygnięcia właściwego organu o wyznaczeniu go pełnomocnikiem skarżącego;
2) uprawomocnienie się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu;
3) doręczenie skarżącemu postanowienia oddalającego zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

5. Skarga konstytucyjna jest wolna od opłaty sądowej.

6. Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje tylko skargi konstytucyjne związane z naruszeniem praw lub wolności określonych w Konstytucji RP, z wyłączeniem spraw wymienionych w art. 56 Konstytucji (uzyskanie przez cudzoziemców prawa azylu albo statusu uchodźcy).

7. W skardze konstytucyjnej:
1) przedmiotem kontroli może być wyłącznie przepis ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o określonych w Konstytucji wolnościach lub prawach albo obowiązkach skarżącego;
2) wzorcem kontroli nie może być przepis ustawy, aktu wykonawczego ani aktu prawa międzynarodowego.

8. Skarga konstytucyjna musi zawierać:
1) określenie kwestionowanego przepisu ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o określonych w Konstytucji wolnościach lub prawach albo obowiązkach skarżącegoi w stosunku do którego skarżący domaga się stwierdzenia niezgodności z Konstytucją;
2) wskazanie, która konstytucyjna wolność lub prawo skarżącego, i w jaki sposób – zdaniem skarżącego – zostały naruszone;
3) uzasadnienie zarzutu niezgodności kwestionowanego przepisu ustawy lub innego aktu normatywnego ze wskazaną konstytucyjną wolnością lub prawem skarżącego wraz z powołaniem argumentów lub dowodów na jego poparcie;   
4) przedstawienie stanu faktycznego;   
5) udokumentowanie daty doręczenia wyroku, decyzji lub innego rozstrzygnięcia, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o wolnościach lub prawach albo obowiązkach skarżącego;   
6) informację, czy od wyżej wymienionego ostatecznego wyroku, decyzji lub innego rozstrzygnięcia został wniesiony nadzwyczajny środek zaskarżenia.

9. Do skargi konstytucyjnej dołącza się:   
1) wyrok, decyzję lub inne rozstrzygnięcie wydane na podstawie przepisu, w stosunku do którego skarżący domaga się stwierdzenia niezgodności z Konstytucją;   
2) wyroki, decyzje lub inne rozstrzygnięcia potwierdzające wyczerpanie drogi prawnej;   
3) pełnomocnictwo szczególne.

10. Skargę konstytucyjną wraz z załącznikami należy złożyć w liczbie egzemplarzy pozwalającej na doręczenie tych dokumentów wszystkim uczestnikom postępowania (organowi, który wydał zakwestionowany akt prawny oraz Prokuratorowi Generalnemu) oraz zachowanie dwóch egzemplarzy w aktach sprawy.

 


SKARGA KONSTYTUCYJNA POWINNA BYĆ SPORZĄDZONA WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO SCHEMATU:

Skarga konstytucyjna powinna spełniać wymagania przewidziane dla pisma procesowego.

Komparycja skargi konstytucyjnej

1. Miejsce i data sporządzenia skargi konstytucyjnej.

2. Imię i nazwisko skarżącego, a w przypadku skarżącego niebędącego osobą fizyczną – nazwa, osoba (osoby) upoważniona do reprezentacji danego podmiotu oraz określenie podstawy reprezentacji.

3. Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) skarżącego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, a w przypadku skarżącego niebędącego osobą fizyczną – numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, zaś w razie jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP skarżącego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

4. Adres skarżącego.

5. Imię i nazwisko pełnomocnika skarżącego.

6. Adres kancelarii oraz numer wpisu na listę adwokatów lub radców prawnych.

Petitum skargi konstytucyjnej

1. Dokładne określenie przedmiotu kontroli, tj. określenie kwestionowanego przepisu ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekły ostatecznie o wolnościach lub prawach albo obowiązkach skarżącego określonych w Konstytucji i w stosunku do którego skarżący domaga się stwierdzenia niezgodności z Konstytucją.

2. Wskazanie wzorca kontroli, tj. wskazanie, która konstytucyjna wolność lub prawo skarżącego i w jaki sposób – zdaniem skarżącego – zostały naruszone.

Uzasadnienie skargi konstytucyjnej

1. Przedstawienie stanu faktycznego.

2. Uzasadnienie zarzutu niezgodności kwestionowanego przepisu ustawy lub innego aktu normatywnego ze wskazaną konstytucyjną wolnością lub prawem skarżącego, z powołaniem argumentów lub dowodów na poparcie zarzutu.

3. Udokumentowanie daty doręczenia prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy o TK.

4. Informacja, czy od wyroku, decyzji lub innego rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy o TK, został wniesiony nadzwyczajny środek zaskarżenia.

 

Załączniki do skargi konstytucyjnej

Do skargi konstytucyjnej należy dołączyć:

1. Pełnomocnictwo szczególne do sporządzenia i wniesienia skargi konstytucyjnej oraz reprezentowania skarżącego w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

2. W przypadku skargi sporządzonej przez pełnomocnika z urzędu należy dołączyć odpis postanowienia sądu rejonowego o ustanowieniu takiego pełnomocnika wraz z udokumentowaniem daty wystąpienia przez skarżącego z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika oraz odpis decyzji organu samorządu adwokackiego lub radcowskiego o wyznaczeniu konkretnego adwokata lub radcy prawnego na pełnomocnika z urzędu wraz z udokumentowaniem daty doręczenia pełnomocnikowi decyzji, o której mowa.

3. W przypadku gdy skargę konstytucyjną we własnej sprawie wnoszą sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, profesor lub doktor habilitowany do skargi należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie do samodzielnego wniesienia skargi konstytucyjnej.

4. W przypadku osób prawnych – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Odpis wyroku, decyzji lub innego rozstrzygnięcia wydanego na podstawie przepisu ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekły ostatecznie o wolnościach lub prawach albo obowiązkach skarżącego określonych w Konstytucji i w stosunku do którego skarżący domaga się stwierdzenia niezgodności z Konstytucją.

6. Odpis wyroków, decyzji lub innych rozstrzygnięć potwierdzających wyczerpanie drogi prawnej.

Załączniki powinny być opisane i ponumerowane.

Zarówno skarga konstytucyjna, jak i komplet załączników do niej, powinny być sporządzone w liczbie egzemplarzy pozwalającej na doręczenie tych dokumentów wszystkim uczestnikom postępowania (organowi, który wydał zakwestionowany akt prawny i Prokuratorowi Generalnemu) oraz zachowanie dwóch egzemplarzy w aktach sprawy (art. 58 ust. 2 w związku z art. 42 u.o.t.p.TK).

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach prowadzonych przez Trybunał Konstytucyjny, działając na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy  o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym z dnia 30 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 2393), administrator danych osobowych informuje, co następuje:

Initiates file downloadInformacja o przetwarzaniu danych osobowych pełnomocnika skarżącego (0.26 MB)
Initiates file downloadInformacja o przetwarzaniu danych osobowych skarżącego (0.25 MB)