Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Emerytura osób nie zatrudnionych w kraju przed wyjazdem do innego kraju. P 35/10

Uzależnienie ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty od tego, czy pracownik był zatrudniony przed wyjazdem za granicę w kraju, jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równości.

2 lipca 2012 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące emerytur osób nie zatrudnionych w kraju przed wyjazdem za granicę.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 10 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent w zakresie, w jakim uzależnia ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty od tego, czy pracownik był zatrudniony przed wyjazdem za granicę w kraju, jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.

Zdanie odrębne zgłosił sędzia TK Marek Zubik.

Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że kwestionowany przepis wskazuje, iż jeśli pracownik był zatrudniony za granicą przed 1 stycznia 1991 r., do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty przyjmuje się kwoty wynagrodzenia przysługującego w tych okresach pracownikowi zatrudnionemu w kraju w takim samym lub podobnym charakterze, w jakim pracownik był zatrudniony przed wyjazdem za granicę. Przepis ten nie uwzględnia wypadków, gdy pracownik nie był wcześniej zatrudniony w kraju, a praca za granicą była jego pierwszym miejscem zatrudnienia. Takie ukształtowanie przepisu rozporządzenia wprowadza zróżnicowanie w sposobie ustalania wymiaru emerytury lub renty dla osób, które przed 1 stycznia 1991 r. pracowały za granicą, w zależności od tego, czy wcześniej były zatrudnione w Polsce.

Trybunał Konstytucyjny, za cechę istotną (relewantną) według której ocenia wprowadzone zróżnicowanie, przyjął to, że określone podmioty pracowały na takim samym stanowisku za takie samo wynagrodzenie za granicą przed 1991 r., a reguły obliczania ich emerytury zależą jedynie od tego, czy wcześniej były zatrudnione w kraju, czy też nie.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że wprowadzone rozwiązanie, które różnicuje sytuację prawną pracowników jest niezgodne z art. 32 ust. 1 konstytucji. Wprowadza bowiem zróżnicowanie nieuzasadnione, przez co powoduje dyskryminację określonej grupy pracowników przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Zbigniew Cieślak, sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Granat.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Dziennik Gazeta Prawna, 3. 7. 2012 r.
Bożena Wiktorowska: Nie można dyskryminować ze względu na date zatrudnienia.
Rzeczpospolita, 3. 7. 2012 r.
Emerytura za staż poza krajem. kno.