Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Emerytura osób nie zatrudnionych w kraju przed wyjazdem do innego kraju. P 35/10

2 lipca 2012 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące emerytur osób nie zatrudnionych w kraju przed wyjazdem za granicę.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności § 10 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent w zakresie w jakim pomija pracowników nie zatrudnionych w kraju przed wyjazdem za granicę jest zgodny z art. 32 konstytucji i art. 2a ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z kwestionowanym przepisem jeżeli w okresie, z którego wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru, pracownik był zatrudniony za granicą, do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się kwoty, od których za okresy zatrudnienia opłacono w kraju składkę na ubezpieczenie społeczne. Alternatywnie jeśli okres zatrudnienia za granicą przypada przed dniem 1 stycznia 1991 roku przyjmuje się kwoty wynagrodzenia przysługującego w tych okresach pracownikowi zatrudnionemu w kraju w takim samym lub podobnym charakterze, w jakim pracownik był zatrudniony przed wyjazdem za granicę.

Zdaniem sądu pytającego kwestionowany przepis narusza konstytucyjną zasadę równości oraz zasadę niedyskryminacji. Wydając bowiem rozporządzenie pominięto dopuszczalność ustalenia podstaw wymiaru składki na podstawie tzw. wynagrodzeń zastępczych osób, które przed rozpoczęciem pracy za granicą nie wykonywały pracy w kraju. Przewidziano taką możliwość dla osób zatrudnionych w kraju przed wyjazdem. Taka sytuacja zdaniem sądu pytającego jest niedopuszczalna. Skutkować bowiem może nieuprawnionym różnicowaniem wysokości emerytur poprzez zaniżenie wysokości emerytury osobom niepracującym przed wyjazdem w kraju.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Zbigniew Cieślak, sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Granat.