Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zarządzanie kryzysowe. K 22/09

Zmiany wprowadzone przez kwestionowaną ustawę do ustawy o zarządzeniu kryzysowym są zgodne z konstytucją.

3 lipca 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta RP dotyczący niektórych przepisów ustawy zmieniającej ustawę o zarządzaniu kryzysowym.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 
- Art. 5, art. 5a, art. 5b i art. 23 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym są zgodne z art. 126 ust. 1 i 2 konstytucji oraz nie są niezgodnez wyrażoną w preambule konstytucji zasadą współdziałania władz. 
- Art. 5a ust. 5 w związku z art. 5a ust. 4 powyższej ustawy nie jest niezgodny z art. 93 ust. 1 konstytucji.
- Art. 5b ust. 2 pkt 3 w związku z art. 5b ust. 1 powyższej ustawy nie jest niezgodny z art. 93 ust. 1 konstytucji.
- Art. 5b ust. 7 pkt 4 powyższej ustawy jest zgodny z art. 22 oraz art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 i art. 78 konstytucji.

W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.

Trybunał Konstytucyjny nie podzielił zarzutu dotyczącego braku udziału Prezydenta w procedurach tworzenia Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, sporządzania Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, przyjmowania Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz wprowadzania stopni alarmowych w przypadku zagrożenia atakiem o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym i orzekł, że kwestionowane przepisy są zgodne z konstytucją.

Odnosząc się do zarzutów dotyczących formy prawnej, w jakiej przyjmowany jest Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego oraz Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Trybunał wskazał, że dokumenty te nie wykazują cech aktu o charakterze normatywnym. Z uwagi na powyższe, Trybunał uznał, że art. 93 ust. 1 konstytucji,  który dotyczy aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym, nie stanowi adekwatnego wzorca kontroli i orzekł, że kwestionowane przepisy nie są niezgodne ze wskazanym przepisem konstytucji.

Zdaniem Trybunału, art. 5b ust. 1 punkt 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa informuje właścicieli i posiadaczy o ujęciu w wykazie infrastruktury krytycznej ich obiektów, instalacji lub urządzeń  jest zgodny z konstytucją.Sytuacja prawna właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji i urządzeń należących do infrastruktury krytycznej oraz obowiązki z tym związane zostały określone w ustawach. Tym samym, wynikające ze wskazanych jako wzorce kontroli w ramach niniejszego zarzutu art. 22, art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 konstytucji wymaganie, zgodnie z którym ograniczenia wolności i praw mogą być wprowadzane w drodze ustawy, zostało spełnione.

Niezasadny jest również zarzut naruszenia przez kwestionowany przepis art. 77 ust. 2 konstytucji, gdyż  podmiot, który został poinformowany o ujęciu w wykazie infrastruktury krytycznej obiektu, instalacji lub urządzenia stanowiącego jego mienie, może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 punkt 4 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Rozważając zarzut naruszenia art. 78 konstytucji Trybunał uznał, że z uwagi na szczególne znaczenie infrastruktury krytycznej dla bezpieczeństwa państwa i jego obronności, usprawiedliwione jest pozbawienie właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji i urządzeń ujętych w wykazie prawa odwołania w razie umieszczenia obiektu, instalacji lub urządzenia w wykazie infrastruktury krytycznej.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marek Zubik, sprawozdawcą był sędzia TK Stanisław Biernat.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Dziennik Gazeta Prawna, 4. 7. 2012 r.
Ewa Maria Radlińska: Zarządzanie kryzysowe bez prezydenta.