Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wskaźniki zmian cen nieruchomości. K 23/08

Przepis nakładający na Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązek ogłaszania wskaźników zmian cen nieruchomości jest zgodny z konstytucją.

21 lipca 2011 r. o godz. 8.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący wskaźników zmian cen nieruchomości.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jest zgodny z art. 2 konstytucji.

Zdania odrębne zgłosili sędziowie TK: Teresa Liszcz i Marek Zubik.

Kwestionowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa GUS, w drodze obwieszczeń, w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski".

Treść art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami jednoznacznie wskazuje, że ustawodawca nałożył na Prezesa GUS obowiązek ogłaszania wskaźników zmian cen nieruchomości. Mimo upływu 13 lat od wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami, Prezes GUS ani razu nie ogłosił wskaźników zmian cen nieruchomości, a więc nie wykonał obowiązku jaki nałożył na niego ustawodawca. Wobec bezczynności Prezesa GUS ma zastosowanie art. 227 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, że "do czasu ogłoszenia przez Prezesa GUS wskaźników zmian cen nieruchomości waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS". Waloryzacja przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych jest jednak mniej korzystna dla osób uprawnionych niż przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości.

Porównując art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami z innymi przepisami ustawowymi, które nakładają na Prezesa GUS obowiązek ogłaszania różnego rodzaju wielkości i wskaźników, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowany przepis jest typowym przepisem, z którego wynika obowiązek Prezesa GUS ogłaszania określonych w nim wskaźników.

Trybunał zauważył, że wyznaczając w odpowiednich ustawach Prezesowi GUS obowiązek ogłaszania komunikatów i obwieszczeń, ustawodawca nie określa każdorazowo metodologii badań statystycznych pozwalających następnie podać do publicznej wiadomości określonych wielkości i wskaźników. Ustawodawca obowiązki w tym zakresie nałożył na Prezesa GUS w ustawie z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Jednocześnie ustawodawca stworzył prawne, organizacyjne i finansowe podstawy dla działalności Prezesa GUS i podległych mu służb statystyki publicznej w celu rzetelnego, obiektywnego i systematycznego informowania społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego.

Niewykonanie obowiązku ogłaszania wskaźników zmian cen nieruchomości przez Prezesa GUS nie jest wynikiem naruszenia zasad poprawnej legislacji, lecz zaniedbań tego organu, co pośrednio przyznał sam Prezes GUS.

Biorąc pod uwagę wynikający z licznych ustaw obowiązek ogłaszania przez Prezesa GUS różnego typu wskaźników oraz stanowisko Prezesa GUS co do zaawansowania w ostatnich miesiącach prac nad metodologią badania zmian cen nieruchomości oraz zapowiedzi ogłoszenia wskaźników zmian cen nieruchomości, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest zgodny z zasadami poprawnej legislacji oraz ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającymi z art. 2 konstytucji.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Teresa Liszcz, sprawozdawcą był prezes TK Andrzej Rzepliński.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, 22. 07. 2011 r.
Renata Krupa-Dąbrowska: Wywłaszczeni nie dostana wyższych odszkodowań.
Dziennik GP, 22. 07. 2011 r.
Ewelina Stępień: Prezes GUS zaniedbał obowiązki.