Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wskaźniki zmian cen nieruchomości. K 23/08

Sygn. akt K 23/08

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 21 lipca 2011 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Teresa Liszcz - przewodniczący
Zbigniew Cieślak 
Maria Gintowt-Jankowicz
Andrzej Rzepliński - sprawozdawca
Marek Zubik,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 21 lipca 2011 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.) z zasadami poprawnej legislacji oraz zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającymi z art. 2 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz.762 i Nr 135, poz. 789) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Teresa Liszcz
(votum separatum)
 
Zbigniew Cieślak Maria Gintowt-Jankowicz
Andrzej Rzepliński Marek Zubik
(votum separatum)