Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wskaźniki zmian cen nieruchomości. K 23/08

21 lipca 2011 r. o godz. 8.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący wskaźników zmian cen nieruchomości.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z art. 2 konstytucji.

Kwestionowany przepis stanowi, iż waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze obwieszczeń w "Monitorze Polskim".

W ocenie wnioskodawcy przepis ten narusza zasadę przyzwoitej legislacji. Brak jest bowiem możliwości jego wykonania, gdyż wskaźników zmian cen nieruchomości nie można określić. W związku z powyższym dokonywanie waloryzacji np. odszkodowań i rekompensat w oparciu o takie wskaźniki jest niemożliwe. Zakładane przez prawodawcę cele, jakie miały być osiągnięte przy wykorzystaniu wskaźników zmian cen nieruchomości, nie zostały w najmniejszym stopniu zrealizowane.

Zdaniem wnioskodawcy kwestionowany przepis narusza również zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Ustawodawcy nie wolno bowiem tworzyć norm pustych, ani też składać obietnic bez pokrycia. Skoro dla Prezesa GUS niewykonalne jest ogłoszenie takich wskaźników, to tym samym nie jest możliwe dokonywanie ich waloryzacji. Wywiązanie się kiedykolwiek ze złożonej przez prawodawcę obietnicy jest nierealne.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Teresa Liszcz, sprawozdawcą będzie prezes TK Andrzej Rzepliński.