Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek nieodpłatnego wykonywania zadania publicznego niewchodzącego w zakres sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu komornika. K 20/08

Przechowywanie akt spraw zakończonych jako zadanie z zakresu sprawowania pieczy powinno być finansowane przez komorników lub przez ich samorząd.

14 grudnia 2010 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Krajowej Rady Komorniczej dotyczący obowiązku nieodpłatnego wykonywania zadania publicznego niewchodzącego w zakres sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu komornika.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 37b ustawy o komornikach sądowych i egzekucji jest zgodny z art. 17 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 oraz art. 31 ust. 3 konstytucji. W zakresie badania konstytucyjności art. 85 ust. 1 pkt 17 ustawy o komornikach sądowych Trybunał umorzył postępowanie ze względu na utratę mocy obowiązującej przepisu. Ponadto w pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

Wnioskodawca kwestionował konstytucyjność zaskarżonych przepisów, wskazując, że nakładają one na organ samorządu zawodowego komorników obowiązek przechowywania akt spraw zakończonych, który nie należy do zakresu konstytucyjnej funkcji sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu komornika jako zawodu zaufania publicznego w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Według wnioskodawcy, powierzenie organowi samorządu zawodowego komorników obowiązku wykraczającego poza granice konstytucyjnej funkcji samorządu, bez jednoczesnego zapewnienia środków na sfinansowanie jego realizacji, stanowiło nieuzasadnioną i nieproporcjonalną ingerencję w prawo własności samorządu komorniczego. Trybunał Konstytucyjny uznał, że obowiązek przechowywania przez określony w przepisach prawa okres akt zakończonych spraw komorniczych nie wykracza poza zakres sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu komornika. Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego. Komornik, będący funkcjonariuszem publicznym, wykonuje czynności egzekucyjne, w toku których wytwarza oraz prowadzi akta w sposób określony przepisami prawa. Akta te mają charakter dokumentów urzędowych. Ze względu na rodzaj i charakter sprawy, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu oraz znaczenie materiałów zawartych w aktach, istnieje uzasadniona potrzeba, aby akta te nadal pozostawały w gestii komorników (lub ich samorządu). Trybunał podkreślił, że przechowywanie akt spraw zakończonych jako zadanie z zakresu sprawowania pieczy powinno być finansowane przez komorników lub przez ich samorząd. Finansowanie tego zadania nie stanowi nadmiernej ingerencji w prawo własności samorządu (dysponowania środkami finansowymi), a zatem realizacja powierzonego przez ustawodawcę Krajowej Radzie Komorniczej obowiązku nie narusza art. 17 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 oraz art. 31 ust. 3 konstytucji.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, a sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Liszcz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, 292, 15. 12. 10 r.
Marek Domagalski: Samorząd sam musi archiwizować akta.
Dziennik GP, 243, 15. 12. 10 r.
Komornicy sfinansują archiwum. MK.