Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek nieodpłatnego wykonywania zadania publicznego niewchodzącego w zakres sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu komornika. K 20/08

14 grudnia 2010 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Krajowej Rady Komorniczej dotyczący obowiązku nieodpłatnego wykonywania zadania publicznego niewchodzącego w zakres sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu komornika.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 37b oraz art. 85 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 24 maja 2006 roku o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z art. 17 ust.1 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 konstytucji i preambułą do konstytucji w części odnoszącej się do zasady pomocniczości.

Kwestionowane przepisy nakładają na Krajową Radę Komorniczą nowy obowiązek archiwizowania akt stanowiących część państwowego zasobu archiwalnego. Włączają ponadto prowadzone przez KRK archiwum do państwowej sieci archiwalnej. Zdaniem wnioskodawcy zadania i obowiązki w zakresie ochrony zasobów archiwalnych nałożone na KRK są niezgodne z konstytucją i preambułą do konstytucji w części odnoszącej się do zasady pomocniczości. Nakładają bowiem na osobę prawną samorządu komorniczego, w celu innym niż umacnianie samorządowej wspólnoty, obowiązek nieodpłatnego wykonywania zadania publicznego niewchodzącego w zakres sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu komornika. Nie jest to też konieczne w demokratycznym państwie prawnym dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Ponadto obowiązek ten narusza istotę własności i innych praw majątkowych przysługujących osobie prawnej samorządu komorniczego i tworzących ten samorząd osobom fizycznym - komornikom. Skutkiem tego są wydatki poczynione przez KRK na państwową archiwistykę. Czynności wskazane w kwestionowanych przepisach, zdaniem wnioskodawcy, nie mieszczą się w granicach konstytucyjnych zadań samorządu zawodowego określonych w art. 17 ust. 1 konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Liszcz.