Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek nieodpłatnego wykonywania zadania publicznego niewchodzącego w zakres sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu komornika. K 20/08

Podmiot inicjujący postępowanie: Krajowa Rada Komornicza

O zbadanie zgodności art 37b oraz art 85 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 24 maja 2006 roku o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z art. 17 ust.1 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP i preambułą do Konstytucji RP w części odnoszącej się do zasady pomocniczości;