Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek od towarów i usług SK 22/06

Kwestionowany przepis rozporządzenia nie został wydany z przekroczeniem upoważnienia ustawowego, a zatem nie narusza konstytucji.

6 stycznia 2009 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną STRABAG spółki z o.o. dotyczącą wprowadzenia dodatkowego warunku zastosowania 0 proc. stawki podatku od towarów i usług.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 68a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym do czasu jego uchylenia z dniem 1 stycznia 1998 r. w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie stawki podatku od towarów i usług 0 proc. od zarejestrowania pisemnej umowy o świadczenie usług przez Komitet Integracji Europejskiej:
- jest zgodny z art. 64 w związku z art. 92 ust. 1 konstytucji, a także z art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym 
- nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3 konstytucji.
W pozostałym zakresie Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. 
(link do sentencji wyroku w całości pod tym komunikatem).

Zakwestionowany przepis został uchylony 31 grudnia 1997 r., lecz na mocy przepisów przejściowych może być nadal stosowany do stanów prawnych powstałych przed dniem jego uchylenia.

Trybunał orzekł, że wskazany przepis rozporządzenia nie został wydany z przekroczeniem upoważnienia ustawowego, a zatem nie narusza konstytucji. Zdaniem Trybunału wymaganie legitymowania się pisemną umową o świadczenie usług, zarejestrowaną przez Komitet Integracji Europejskiej nie był dodatkowym i nieprzewidzianym w ustawie warunkiem zastosowania stawki podatkowej, ale jedynie sposobem wykazania, że dane usługi są nabywane za środki finansowe z pomocy zagranicznej, nie zaś za środki pochodzące z innych źródeł.

Trybunał Konstytucyjny przychylił się do wcześniejszego orzecznictwa, że art. 84 konstytucji nie wyraża prawa ani wolności konstytucyjnej, na podstawie których możliwe byłoby wywiedzenie prawa podmiotowego. Ponadto Trybunał wskazał, że realizacja obowiązków podatkowych łączy się nieuchronnie z ingerencją w prawa majątkowe. Ustawa nie może jednak naruszać istoty prawa własności, a podatek nie może być instrumentem konfiskaty mienia. Trybunał stwierdził, że taka sytuacja w tej sprawie nie występuje. Stwierdził również, że oparcie skargi konstytucyjnej na postanowieniach umowy międzynarodowej jest niedopuszczalne, ponieważ z art. 91 konstytucji nie wynikają żadne wolności lub prawa.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą był sędzia TK Stanisław Biernat.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, 5, 7.01.09 r.
Trzeba rejestrować zagraniczną pomoc. mpa.
Gazeta prawna, 4, 7.01.09 r.
Aleksandra Tarka: Rejestracja umowy zgodna z konstytucją.