Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek od towarów i usług SK 22/06

6 stycznia 2009 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną STRABAG spółki z o.o. dotyczącą wprowadzenia dodatkowego warunku zastosowania 0 proc. stawki podatku od towarów i usług.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności przepisu § 68 a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 roku w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w zakresie w jakim dotyczy wprowadzenia dodatkowego warunku zastosowania 0 proc. stawki podatku od towarów i usług dotyczącego konieczności zarejestrowania pisemnej umowy o świadczenie usług przez Komitet Integracji Europejskiej z:
- art. 2 w związku z art. 92 ust. 1 konstytucji w związku z art. 50 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 1999 roku,
- art. 178 ust. 1 i art. 91 ust. 1 konstytucji w związku z art. 13 pkt 1 i 3 aneksu A "Ogólne warunki odnoszące się do memorandum finansowego" do międzynarodowej Umowy Ramowej z dnia 31 maja 1990 roku zawartej pomiędzy Rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą,
- art. 64 ust. 1 konstytucji w związku z art. 2, art. 92 ust. 1, art. 31 ust. 3 konstytucji,
-art. 64 ust. 2 i ust. 3, art. 84 konstytucji w związku z art. 2, art. 92 ust. 1 konstytucji.

Przy realizacji projektów skarżąca spółka zastosowała 0 proc. stawki VAT, co zakwestionował inspektor kontroli skarbowej. W decyzji z 2002 r. określił zobowiązania podatkowe w podatku VAT, zaległość podatkową, odsetki od tej zaległości za sierpień i wrzesień 1997 r. Od tej decyzji wniesiono odwołanie do izby skarbowej, która ją utrzymała. Naczelny Sąd Administracyjny kasację oddalił.

Ustawodawca w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (ustawa o podatku VAT) obowiązującej od 1997 r. upoważnił Ministra Finansów do ustalenia w drodze rozporządzenia na okres nie dłuższy niż 6 lat listę towarów i usług, do których stosuje się stawkę 0 proc. oraz przypadki, gdy sprzedaż towarów do wolnych obszarów i składów celnych jest traktowana na równi z eksportem. Jednak w kwestionowanym przepisie rozporządzenia z 15 grudnia 1995 r. Minister Finansów ustalił, że stawkę 0 proc. podatku stosuje się do usług nabywanych za środki finansowe z pomocy zagranicznej, jeżeli została zawarta pisemna umowa o świadczenie tych usług zarejestrowana przez Komitet Integracji Europejskiej. Zdaniem wnioskodawcy ustawa o podatku VAT określała ściśle i wyczerpująco materię przekazaną do unormowania w akcie wykonawczym. Stanowiło ją ustalenie listy towarów i usług. Ustawa nie upoważniała ministra do unormowania w rozporządzeniu jakichkolwiek innych kwestii. Takie upoważnienie zostało wprowadzone dopiero nowelą, która weszła w życie 30 czerwca 1999 r. Dopiero wtedy ustawodawca upoważnił ministra do wprowadzenia warunków stosowania obniżonych stawek podatku. W konsekwencji kwestionowany przepis nakładał na obywateli obowiązki nie przewidziane w ustawie. Wobec braku w ustawie o VAT wytycznych i szczegółowego upoważnienia do wprowadzenia warunków stosowania zerowej stawki podatku każdy przypadek uzależnienia ulgi od spełnienia jakichkolwiek warunków stanowił w stanie prawnym obowiązującym w 1997 r. naruszenia konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Stanisław Biernat.