Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obciążenie kosztami sądowymi użytkownika wieczystego, który nie złożył sprzeciwu od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego SK 49/04

Kwestionowany przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami jest zgodny z konstytucją.

6 maja 2008 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Polinvest sp. z o.o. dotyczącą obciążenia kosztami sądowymi użytkownika wieczystego, który nie złożył sprzeciwu od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jest zgodny z art. 2 Konstytucji i nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Skarżąca spółka zarzucała, że kwestionowany przepis narusza konstytucyjną zasadę państwa prawnego a w szczególności ściśle związaną z nią zasadę lojalności państwa wobec obywatela. Polega to na nakazie takiego stanowienia prawa, aby obywatel mógł układać swoje sprawy bez narażania się na skutki prawne, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji. Celem tej zasady powinno być doprowadzenie do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego jednostce. Ma ona mieć możliwość określenia konsekwencji poszczególnych zachowań i zdarzeń na gruncie obowiązującego prawa oraz mieć przekonanie, że prawodawca nie zmieni ich w sposób arbitralny. Powinna jednak uwzględniać fakt, że zmiana warunków społecznych lub gospodarczych może wymagać zmiany obowiązującego prawa, a nawet niezwłocznego wprowadzenia w życie nowych regulacji. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie nie można stwierdzić, że kwestionowany przepis, nie narażał skarżącej spółki na niemożliwe do przewidzenia skutki.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, a sprawozdawcą był sędzia TK Zbigniew Cieślak.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, 89, 7. 05. 08 r.
Katarzyna Rychter: Skarżący mógł przewidzieć skutki działania przepisu. 
Dziennik, 106, 7. 05. 08 r.
To użytkownik płaci wpis sądowy. żs.