Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obciążenie kosztami sądowymi użytkownika wieczystego, który nie złożył sprzeciwu od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego SK 49/04

6 maja 2008 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Polinvest sp. z o.o. dotyczącą obciążenia kosztami sądowymi użytkownika wieczystego, który nie złożył sprzeciwu od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Skarżący Polinvest sp. z o.o. będąca wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonej w Warszawie, stanowiącej własność Skarbu Państwa otrzymała wypowiedzenie dotychczasowej stawki opłaty za użytkowanie wieczyste. Równocześnie wskazano nową stawkę oraz operat szacunkowy, na podstawie którego Starosta Powiatu Warszawskiego ustalił iż wartość przedmiotowej nieruchomości wzrosła. Skarżący wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z wnioskiem o uznanie wypowiedzenia za bezzasadne. Kolegium orzekło, że wypowiedzenie stawki było bezzasadne, bo Starosta nie wykazał, ze wartość nieruchomości wzrosła. Starosta wniósł sprzeciw od tego orzeczenia do sądu okręgowego. Przewodniczący wydziału cywilnego sądu okręgowego wezwał skarżącego jako powoda do uiszczenia wpisu sądowego. Skarżący złożył zażalenie uzasadniając, że m.in. to nie on powinien uiszczać wpisowe, bo wywołanie sprawy nastąpiło na skutek sprzeciwu Starosty od orzeczenia SKO. Skarżący uznał, ze wpis powinien zapłacić Starosta. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał postanowienie, w którym utrzymał w mocy decyzję przewodniczącego wydziału cywilnego sądu okręgowego. Zdaniem skarżącego kwestionowany przepis narusza konstytucję, bo m.in. stwarza właścicielowi nieruchomości możliwość nadużycia swojej pozycji. Może on zawsze nie ryzykując ponoszenia kosztów ani nie będąc obciążonym ciężarem dowodowym w razie przegranej przed SKO zainicjować postępowanie sądowe.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Zbigniew Cieślak.