Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do zasiłku opiekuńczego P 45/06

Zróżnicowanie sytuacji prawnej osób objętych ubezpieczeniem chorobowym ze względu na dobrowolność ubezpieczenia narusza Konstytucję.

20 lutego 2007 r. o godz. 13.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Poznaniu dotyczące prawa do zasiłku opiekuńczego.

W wyroku z 6 marca 2007 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w części, w jakiej zawiera słowo "obowiązkowo", jest niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego zróżnicowanie sytuacji prawnej osób objętych ubezpieczeniem chorobowym ze względu na dobrowolność ubezpieczenia narusza Konstytucję. Ubezpieczeni opłacający składkę na tych samych zasadach mogą oczekiwać, że zakres świadczeń z tytułu ubezpieczenia będzie taki sam, niezależnie od tego czy ubezpieczenie ma charakter dobrowolny czy obowiązkowy. Kwestionowana regulacja wprowadzając nieuzasadnione kryterium różnicowania, oderwane od zasady przyznawania zasiłków i celu ich wprowadzenia, doprowadziła do niesprawiedliwego i dyskryminującego ograniczenia uprawnień osób ubezpieczonych dobrowolnie.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą był sędzia TK Jerzy Ciemniewski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Wyborcza, Nr 55, 6. 03. 07 r.
Monika Adamowska: Przedsiębiorcom dzieci chorować nie mogą.
Gazeta Wyborcza, Nr 56, 7. 03. 07 r.
Monika Adamowska: Trybunał: Przedsiębiorca może brać zwolnienie na chore dziecko. 
Gazeta Krakowska, 7. 03. 07 r.
Zasiłek dla każdego. (W).
Głos Wielkopolski, 7. 03. 07 r.
Barbara Sadłowska: Przedsiębiorca też rodzic. 
Kurier Poranny, 8. 03. 07 r.
Ewa Wyrwas: ZUS zapłaci.
Echo Dzia, 7. 03. 07 r.
Zasiłek opiekuńczy dla wszystkich.
Super Nowości, 7. 03. 07
Zasiłek opiekuńczy dla wszystkich. PAP, Bad.