Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wykreślenie hipoteki SK 4/06

Wykreślanie hipotek tylko na podstawie postanowienia sędziego-komisarza jest niezgodne z konstytucją.

19 września 2007 r. o godz. 13. 00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną "MILIMEX" sp. z.o.o. dotyczącą wykreślenia hipoteki.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 82 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie, w jakim nie przewiduje sądowej kontroli zgodności z prawem postanowienia sędziego-komisarza w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wpisu hipoteki lub zastawu w księdze wieczystej lub właściwym rejestrze, jest niezgodny z art. 45 ust. 1, art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 i art. 64 ust. 1 Konstytucji. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie ze względu na zbędność orzekania.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego kwestionowana regulacja nie spełnia minimalnych standardów sprawiedliwości proceduralnej. Sędzia-komisarz orzeka o niedopuszczalności wpisu w drodze postanowienia, wydawanego na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie sędziego- komisarza nie podlega zaskarżeniu w ramach postępowania upadłościowego. Stwierdzenie przez sędziego-komisarza niedopuszczalności wpisu hipoteki lub zastawu nie przesądza o wygaśnięciu danego zabezpieczenia rzeczowego lub stosownego wpisu. Orzeka o tym właściwy sąd wieczystoksięgowy lub rejestrowy. Jest on jednak związany oceną prawną wyrażoną w postanowieniu sędziego-komisarza. Żaden przepis ustawy nie przewiduje wniesienia zażalenia na postanowienie sędziego-komisarza. Trybunał stwierdził, ze regulacja, która jest tak uzależniona od arbitralnej decyzji sędziego-komisarza jest nadmiernie restryktywna

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Liszcz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.