Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wykreślenie hipoteki SK 4/06

19 września 2007 r. o godz. 13. 00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną "MILIMEX" sp. z.o.o. dotyczącą wykreślenia hipoteki.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 82 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze z art. 21, art. 45, art. 64 oraz z art. 176 Konstytucji.

Skarżący "MILIMEX" złożył wniosek w sądzie rejonowym o wpisanie hipoteki przymusowej na nieruchomości należącej do Spółki Akcyjnej. Po 19 miesiącach "MILIMEX" wpis uzyskał. W międzyczasie Spółka Akcyjna złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Nastąpiło to po prawie 14 miesiącach od złożenia wniosku o wpis hipoteki. Sędzia Komisarz sądu rejonowego z urzędu na posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie na podstawie kwestionowanego przepisu, w którym stwierdził niedopuszczalność hipoteki. Postanowienie jest niezaskarżalne i z chwilą wydania jest prawomocne. Zdaniem "MILIMEX" sp. z.o.o. przy wydaniu postanowienia nie został uwzględniony przepis, z którego wynika, że zakazu obciążania masy upadłości nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis hipoteki został złożony w sądzie w ciągu sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. W postępowaniu upadłościowym Spółki Akcyjnej odmówiono ujęcia na liście wierzytelności hipoteki "MILIMEX" sp. z.o.o. Ostatecznie Sąd Upadłościowy oddalił zażalenie "MILIMEX" sp. z.o.o. powołując się na postanowienie Sędziego Komisarza sądu rejonowego. Postanowienie na podstawie kwestionowanego przepisu jest także wiążące dla Sądu Wieczystoksięgowego, stanowi bowiem podstawę do wykreślenia hipoteki. Zdaniem "MILIMEX" sp. z.o.o. została ona pozbawiona przysługującego mu prawa majątkowego, jakim jest hipoteka. Została też pozbawiona prawa do sądu, w tym przedstawienia niezawisłemu sądowi swoich racji w jawnym i sprawiedliwym postępowaniu sądowym.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Liszcz.

Prasa:
Dziennik, 220,  20. 09. 07. r.
Marcin Musiał: Wierzyciel musi mieć prawo do odwołania lub zażalenia.
Gazeta Prawna, 183, 20. 09. 07. r.
Katarzyna Rychter: Zaskarżalność decyzji sędziego komisarza narusza konstytucję.
Rzeczpospolita, 220,  20. 09. 07. r.
Jolanta Kroner: Sąd oceni decyzję komisarza o hipotece.