Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych K 36/06

Warunki wykonywania zawodu muszą być unormowane w ustawie, a nie w rozporządzeniu.

5 grudnia 2007 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych dotyczący kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 
- art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne jest niezgodny z art. 2 oraz art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 
- art. 2 ust. 4 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 2 i art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie ze względu na zbędność wydania orzeczenia.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego adresaci norm prawnych muszą mieć możliwość ustalenia wszystkich zasadniczych elementów ustanowionych ograniczeń na podstawie samych przepisów ustawy, bez potrzeby odwoływania się do unormowań zawartych w rozporządzeniach. Zamieszczenie w ustawie ogólnikowo ujętych ograniczeń konstytucyjnych przy jednoczesnym udzieleniu upoważnienia do wypełnienia treści tych regulacji w drodze rozporządzenia narusza konstytucyjną zasadę wyłączności ustawy w sferze praw i wolności człowieka i obywatela.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego określenie warunków wykonywania zawodu lub pewnych czynności zawodowych należy do spraw o fundamentalnym znaczeniu z punktu widzenia wolności wykonywanego zawodu. Sprawy te muszą być unormowane w ustawie i nie mogą być przekazywane do unormowania w drodze rozporządzenia. Ustawa uzależniając wykonywanie określonych czynności zawodowych od wymogu posiadania odpowiednich kwalifikacji, powinna bliżej sprecyzować wymagania dotyczące tych kwalifikacji. Tymczasem ustawodawca ograniczył się do sformułowania ogólnikowego wymogu, aby osoby wykonujące dokumentacje hydrologiczne posiadały "odpowiednie kwalifikacje". Adresaci ustawy nie są w stanie określić na podstawie jej przepisów, czy mogą wykonywać dokumentacje hydrologiczne. Z tych względów kwestionowane przepisy nie spełniają wymogów konstytucyjnych dotyczących ingerencji w sferę praw konstytucyjnych.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, a sprawozdawcą był wiceprezes TK Janusz Niemcewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, 237. 6. 12. 07. r.
Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz: Ograniczenia można wprowadzić tylko ustawowo. 
Rzeczpospolita, 286, 7. 12. 07. r.
Jolanta Kroner: Warunki wykonywania zawodu - tylko w ustawie.