Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych K 36/06

15 listopada 2007 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych dotyczący kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 65 ust. 1 Konstytucji;
- art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji
- § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 65 ust. 1 Konstytucji.

Ustawa prawo wodne wprowadziła regulację, zgodnie z którą dokumentacje hydrologiczne stanowiące podstawę projektowania i planowania w zakresie budownictwa wodnego, ochrony przed powodzią i zapobiegania skutkom suszy oraz zarządzania zasobami śródlądowymi wód powierzchniowych mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Przepis ten dotyczy również wydawania decyzji administracyjnych. Na podstawie upoważnienia tej ustawy Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne. Rozporządzenie stanowi całkowitą nowość w dotychczasowym stanie prawnym. Wprowadza wymóg, aby tzw. dokumentacje hydrologiczne były wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające "odpowiednie kwalifikacje", których posiadanie podlega stwierdzeniu w specjalnym postępowaniu. Ustawa nie definiuje treści i zakresu pojęcia dokumentacji hydrologicznych ani nie określa kwalifikacji wymaganych do ich wykonywania. Prawo wodne wprowadziło jedynie ogólnikowy wymóg "odpowiednich kwalifikacji", przekazując do rozporządzenia wykonawczego określenie wszystkich istotnych kwestii dotyczących rodzaju i zakresu wymaganych kwalifikacji i sposobu ich potwierdzenia. Zdaniem wnioskodawcy wszystkie istotne kwestie powinny zostać uregulowane w ustawie, natomiast w rozporządzeniu mogą być tylko określone kwestie szczegółowe. Tymczasem zaskarżona delegacja ustawowa nie ma charakteru szczegółowego, lecz ogólny a nawet blankietowy, w zakresie jakim przekazuje do rozporządzenia określenie kwalifikacji i sposobu ich potwierdzania. Ograniczono w ten sposób konstytucyjną wolność wyboru i wykonywania zawodu.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, a sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Janusz Niemcewicz.