Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustalanie kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie - kompetencja KRS SK 43/06

Powierzenie Krajowej Radzie Sądownictwa kompetencji do ustalania kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie jest niezgodne z konstytucją.

29 listopada 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Andrzeja G.-W. dotyczącą ustalania kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie przez Krajową Radę Sądownictwa.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 
- art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 60 Konstytucji. 
- art. 2 ust. 2 pkt 2 powyższej ustawy jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji oraz jest niezgodny z art. 60 Konstytucji. 
(link do sentencji w całości pod komunikatem).

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego zasadnicze wątpliwości budzi przepis, który powierza Krajowej Radzie Sądownictwa kompetencje do ustalania kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie. Ustawy: prawo o ustroju sądów powszechnych oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa nie określają żadnych zasad selekcji kandydatów. Ustawodawca nie uregulował tego zagadnienia, a w konsekwencji kryteria ustalane przez KRS stanowią jedyną podstawę do selekcji kandydatów. Taka regulacja narusza konstytucyjny wymóg, aby sprawy o istotnym znaczeniu dla realizacji wolności i praw konstytucyjnych były regulowane tylko ustawowo. Jednocześnie ustawa o KRS nie precyzuje formy realizacji uprawnienia do ustalania kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie. Z ustawy można jednak wyciągnąć wniosek, że przepis nakłada na KRS obowiązek podjęcia osobnej uchwały o charakterze generalnym i abstrakcyjnym określającej kryteria oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie stosowane w procedurze ich obsadzania. Trybunał stwierdził, że kwestionowany przepis narusza prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach, powierzając KRS kompetencje do normowania spraw o podstawowym znaczeniu.

Jednocześnie Trybunał wskazał, że osoby powołane na stanowiska sędziowskie posiadają wszystkie kwalifikacje wymagane przez prawo do zajmowania tych stanowisk. Stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu nie uzasadnia kwestionowania legalności aktów powołania sędziów wydanych po przeprowadzeniu postępowania przy zastosowaniu kryteriów oceny określonych na jego podstawie.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą był wiceprezes TK Janusz Niemcewicz .

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, 280, 30. 11. 07. r.
Jolanta Kroner: Zasady oceny sędziów sprzeczne z konstytucją. 
Dziennik, 280, 30. 11. 07. r.
Żaneta Semprich: Tylko ustawa może określać oczekiwania wobec sędziów.
Gazeta Prawna, 233, 30. 11. 07. r.
Katarzyna Rychter: Kryteria oceny sędziów muszą być określone w ustawie.