Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustalanie kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie - kompetencja KRS SK 43/06

29 listopada 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Andrzeja G.-W. dotyczącą ustalania kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie przez Krajową Radę Sądownictwa.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: 
- art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 60 Konstytucji;
- art. 13 ust. 1 powyższej ustawy z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 51 ust. 4 Konstytucji;
- § 21 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 54 ust. 1 Konstytucji.

Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o nie przedstawieniu Prezydentowi RP kandydatury skarżącego (sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni, delegowanego do Sądu Okręgowego w Gdańsku) z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku. Była to już trzecia decyzja odmowna w tej sprawie podjęta przez KRS, mimo pozytywnych opinii o kandydaturze skarżącego wyrażonych przez sędziego wizytatora, Ministra Sprawiedliwości i jednogłośnej uchwały Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu w Gdańsku również podjęło uchwałę popierającą kandydaturę skarżącego na sędziego sądu okręgowego. Uchwała KRS nie wymaga uzasadnienia, nie przysługuje od niej odwołanie i nie doręcza się jej zainteresowanemu. Zdaniem skarżącego taki tryb postępowania całkowicie uniemożliwia ustalenie, jakiego rodzaju zastrzeżenia zostały wobec kandydata podniesione. Równocześnie uniemożliwia to zweryfikowanie, czy ewentualne zastrzeżenia zostały oparte na rzeczywistym stanie faktycznym. W razie stwierdzenia błędu nie jest możliwe sprostowanie lub usunięcie informacji nieprawdziwej lub niepełnej. Kwestionowane przepisy ustawy o KRS naruszają, zdaniem skarżącego, m.in. konstytucyjne zasady: państwa prawnego, równości wszystkich obywateli wobec prawa i równego traktowania przez władze publiczne.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Janusz Niemcewicz .