Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustalanie kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie - kompetencja KRS SK 43/06

Sygn. akt SK 43/06

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 29 listopada 2007 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bohdan Zdziennicki - przewodniczący
Jerzy Ciemniewski
Mirosław Granat
Adam Jamróz
Janusz Niemcewicz - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 29 listopada 2007 r., skargi konstytucyjnej Andrzeja Gabriela-Węglowskiego o zbadanie zgodności:

art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082, ze zm.) z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 60 Konstytucji,

o r z e k a:

1. Art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 169, poz. 1410 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 73, poz. 484) jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 60 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji oraz jest niezgodny z art. 60 Konstytucji.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w zakresie dotyczącym badania zgodności art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082, ze zm.) z art. 2 Konstytucji ze względu na zbędność orzekania.

 Bohdan Zdziennicki 
Jerzy Ciemniewski Mirosław Granat
Adam Jamróz Janusz Niemcewicz