Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zadania gminy w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi K 26/05

Podstawowy adresat zaskarżonej regulacji, tj. komornik, może zgodnie z przepisami i na ich podstawie wykonywać swoje obowiązki.

4 grudnia 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rady Miasta Gdyni dotyczący zadań gminy w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego jest zgodny z art. 2 w związku z art. 7 i nie jest niezgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji. Ponadto Trybunał umorzył postępowanie w pozostałym zakresie na skutek cofnięcia wniosku.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że podstawowy adresat zaskarżonego przepisu, tj. komornik, może zgodnie z przepisami i na ich podstawie wykonywać swoje obowiązki. Natomiast obowiązki gminy w zakresie tworzenia warunków zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty lokalnej wynikają z przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów. Zdaniem Trybunału podstawy działania organu władzy publicznej nie powinna jednak stanowić norma konstruowana na podstawie kilku przepisów prawnych. W związku z tym TK wystosuje do Sejmu sygnalizację dotyczącą uchybień legislacyjnych, zwłaszcza że skierowana do gminy i rekonstruowana norma nie zawiera pewnych szczegółowych elementów, np. na jaki okres gmina powinna wskazać tymczasowe pomieszczenie. Mimo stwierdzonych uchybień legislacyjnych, Trybunał nie znalazł podstaw, aby orzec, że zaskarżony przepis jest niezgodny z konstytucją

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Jerzy Ciemniewski, a sprawozdawcą był sędzia TK Adam Jamróz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, 235. 4. 12. 07. r.
Małgorzata Kryszkiewicz: Rada miasta przeciw ustawie o ochronie praw lokatorów.
Rzeczpospolita, 284, 5. 12. 07. r.
Jolanta Kroner: Trybunał potwierdził zakaz eksmisji na bruk.
Dziennik, 284, 5. 12. 07. r.
Żaneta Semprich: Przepis o obowiązku wskazania osobom eksmitowanym lokalu wymaga zmiany.