Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zadania gminy w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi K 26/05

Sygn. akt K 26/05

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 4 grudnia 2007 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Ciemniewski - przewodniczący
Marian Grzybowski
Adam Jamróz - sprawozdawca
Teresa Liszcz
Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 4 grudnia 2007 r., wniosku Rady Miasta Gdyni o zbadanie zgodności:

1) z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej następujących przepisów:
- art. 4 ust. 2 i 4, art. 14 ust. 1 zdanie drugie, ust. 2 i 6, art. 18 ust. 4, art. 22 i art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, ze zm.),
- art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.),
- art. 81 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948, ze zm.);
2) z art. 165 ust. 2 Konstytucji następujących przepisów:
- art. 81 ustawy z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
- art. 4 ust. 2, art. 18 ust. 4 i art. 22 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; 
3) z art. 2 w związku z art. 7 Konstytucji art. 1046 § 4 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego,

o r z e k a:

Art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) jest zgodny z art. 2 w związku z art. 7 i nie jest niezgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie na skutek cofnięcia wniosku.

 Jerzy Ciemniewski 
Marian Grzybowski Adam Jamróz  
Teresa Liszcz Mirosław Wyrzykowski