Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 4/05

Brak możliwości zaskarżenia postanowienia sądu zarządzającego wypowiedzenie umów najmu lub dzierżawy jest niezgodne z Konstytucją.

14 marca 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną "INWEST - FS" sp. z o.o. dotyczącą braku możliwości zaskarżenia postanowienia sądu zarządzającego wypowiedzenie przez syndyka umów najmu lub dzierżawy.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: - art. 109 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze jest zgodny z art. 32 oraz z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji; - art. 109 w zakresie, w jakim nie przewiduje sądowej kontroli zgodności z prawem postanowienia sędziego-komisarza zarządzającego wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości upadłego, jest niezgodny z art. 45 oraz art. 78 Konstytucji.

Najemca lub dzierżawca korzystając z uprawnień przewidzianych w procedurze upadłościowej nie może podważać skuteczności wypowiedzenia umowy, a jego roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z naruszenia prawa przy wypowiadaniu umowy mogą w praktyce zostać zaspokojone tylko w niewielkim stopniu. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowana ustawa ogranicza prawo do sądu najemcy lub dzierżawcy, wobec którego syndyk wypowiedział umowę najmu lub dzierżawy. Ustawodawca ma obowiązek nie tylko umożliwić stronie prawo wniesienia środka zaskarżenia od orzeczenia lub decyzji wydanych w pierwszej instancji, ale także zapewnić organowi rozpatrującemu środek zaskarżenia merytoryczną ocenę prawidłowości rozstrzyganej sprawy. W rozpatrywanej sprawie ustawodawca nie przyznał zainteresowanemu żadnych środków dla zaskarżenia postanowienia zarządzającego wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy. W konsekwencji kwestionowany przepis narusza Konstytucję.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Wiesław Johann, a sprawozdawcą był sędzia TK Janusz Niemcewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, Nr 53, 15. 03. 06 r.
Katarzyna Rychter: Otwarta droga do odwołania.
Rzeczpospolita, Nr 63, 15. 03. 06 r.
Jolanta Kroner: Sąd zweryfikuje decyzję syndyka.