Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 4/05

Sygn. akt SK 4/05

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 14 marca 2006 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wiesław Johann - przewodniczący
Marian Grzybowski
Marek Mazurkiewicz 
Janusz Niemcewicz - sprawozdawca 
Marian Zdyb,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 14 marca 2006 r., skargi konstytucyjnej spółki "INWEST-FS" sp. z o.o. o zbadanie zgodności:

art. 109 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o r z e k a:

1. Art. 109 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539) jest zgodny z art. 32 oraz z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 109 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie przewiduje sądowej kontroli zgodności z prawem postanowienia sędziego-komisarza zarządzającego wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości upadłego, jest niezgodny z art. 45 oraz art. 78 Konstytucji.

 Wiesław Johann 
Marian Grzybowski Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz Marian Zdyb