Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Skład organów samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, urbanistów orzekających w sprawie nadania uprawnień budowlanych P 16/05

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nie zaostrza określonych w ustawie Prawo budowlane warunków ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie architektury, budownictwa i urbanistyki i jest zgodne z ustawą - Prawo budowlane. Ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku TK nie zajął się konstytucyjną oceną kwestionowanych przepisów ustawy o samorządach zawodowych

4 kwietnia 2006 r. o godz. 10. 00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie dotyczące składu organów samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów orzekających w sprawie nadania uprawnień budowlanych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest zgodny z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. W pozostałym zakresie TK postępowanie umorzył ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że konstytucyjna ocena kwestionowanych przepisów ustawy o samorządach zawodowych nie ma wpływu na rozstrzygnięcie sprawy rozpatrywanej przez pytający sąd. Stanowi to wystarczającą przyczynę umorzenia postępowania. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, formułując kwestionowany przepis rozporządzenia, minister nie tylko nie zaostrzył wymagań niezbędnych do ubiegania się o uprawnienia zawodowe, ale nawet je zliberalizował. Ponadto praktyka osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień w dziedzinie projektowania architektonicznego, budownictwa, urbanistyki musi obejmować prace podejmowane przez osoby posiadające uprawnienia w tym zakresie i wykonujące samodzielne funkcje w budownictwie. W konsekwencji odbywanie praktyki zawodowej dopiero po uzyskaniu wykształcenia jest warunkiem logicznym i oczywistym.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Wiesław Johann , a sprawozdawcą była sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, Nr 68,  05. 04. 06 r.
Katarzyna Rychter: Najpierw studia, potem praktyka.