Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Skład organów samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, urbanistów orzekających w sprawie nadania uprawnień budowlanych P 16/05

4 kwietnia 2006 r. o godz. 10. 00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie dotyczące składu organów samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów orzekających w sprawie nadania uprawnień budowlanych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- art. 18 ust. 1 pkt. 4 i art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z art. 2 Konstytucji;
- § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane.

Pytania prawne wiążą się z rozpatrywaniem wniosku Elżbiety D. dotyczącego nadania uprawnień budowlanych i praktyki zdobytej przez nią przed uzyskaniem odpowiedniego wykształcenia. Z obowiązujących przepisów wynika, że ustawodawca ustalił jedynie trzyosobowy skład orzekający okręgowego sądu dyscyplinarnego. Zasady organizacji organów samorządu w innym zakresie pozostawił kompetencjom własnym tych organów. Zdaniem sądu, dopuszczenie możliwości ustalania składu organów orzekających w sprawach budowlanych w drodze wewnętrznych uregulowań samorządów zawodowych budzi wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego. Obywatel, który chciałby ustalić czy organ orzekający w jego sprawie orzeka we właściwym składzie, ma utrudnioną możliwość w dotarciu do przepisów, bo są to uregulowania wewnętrzne. Z kolei rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej wprowadza wymóg, aby osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych odbyła praktykę zawodową po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia. Zdaniem sądu jest to w istocie zaostrzenie ustawowych wymogów uzyskania uprawnień budowlanych. Jednak, aby minister mógł zaostrzyć te kryteria, w ustawie Prawo budowlane musiałoby istnieć dla niego wyraźne upoważnienie. Zdaniem sądu ustawa takiego uprawnienia dla ministra nie przewiduje.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wiesław Johann , a sprawozdawcą będzie sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.